Fenntartó

JELEN A JÖVŐNK-ÉRT Egészségmegörző, Szociális és Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2013 Pomáz Mártírok útja 22. 
Asz: 14416123-1-13
Cg: 13-09-121999
Közhasznúsági jogállás: közhasznú szervezet

 

  

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016. ÉVRŐL 

A JELEN A JÖVŐNK-ÉRT Egészségmegőrző, Szociális és Oktatási Nonprofit Kft (adószám: 14416123-1-13, cím: 2013 Pomáz, Mártírok útja 22.) ezúton ismerteti a 2016. évi közhasznú tevékenységének főbb adatait és szolgáltatási igénybevételének módját.

 

Beszámoló a 2016. évről

A Társaság célja a gyermekek – korai gyermekkortól kezdődően (1 éves kortól 7 éves korig) napközbeni ellátását segítő óvó-védő, szociális és személyiségfejlesztő feladatok megvalósítása, elsősorban intézményi kereteken belül.
Olyan gondozó, oktató, nevelőmunka végzése és támogatása, amelynek eredményeként a jövő generációja játékos, mentálisan és fizikailag egészséges emberekből állhat, akik soha nem felejtenek el időt szánni
a zenére, a mozgásra, a tartalmas élet szeretetére épülő életvitelt élnek, ilyen életmódot hagyományoznak utódaikra, élő a kapcsolatuk
az anyanyelv az anyanyelv ápolásával, más népek nyelveinek megismerésével.

 

(A Társaság közhasznú tevékenysége során a nevelés és oktatás terén, olyan közfeladatot lát el, amelynek ellátásáról törvény, illetve annak felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezései értelmében állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.)

 

A fenti célok a társaság által fenntartott Mackó-Kuckó Óvoda, Bölcsőde (2013 Pomáz, Mártírok útja 22.) intézmény keretei között valósult meg.

 

Bölcsőde

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, családias, derűs légkörben, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.

A bölcsőde alapértékeinek megvalósításánál figyelembe vettük a bölcsődei gondozás és nevelés alapelveit.

 

Óvoda

A gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag a legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével a tervszerű, rendszeres mozgással. A mozgás szeretetére építő életvitel, életmód megalapozása. A mozgás célzott fejlesztése a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakoztatása. A gyermeknek a mozgásos tapasztalatai során fejleszteni a környezetével való – közvetlen és közvetett – kapcsolatrendszerét, saját testéről szerzett információit (én tudat alakítása). A szervezet, sokoldalú fejlesztésével, képzésével elősegíteni a gyermek megfelelő testi, akarati, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeinek fejlesztését (pedagógiai programunkból idézve).

 

Az óvoda alapértékeinek megvalósításához:

  • elegendő intenzív mozgásra
  • folyamatos törődésre, gondozásra, szeretetre
  • példára, mintára
  • egészséges életvitelre, egészséges táplálkozásra
  • folyamatos kommunikációra
  • játszani, játékos helyzetekben fejlődni, tapasztalatokat, élményeket szerezni

van szükségük a gyermekeknek.

A fenti célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésünkre álltak. A gyermekek részére az egészséges táplálkozást az intézmény konyhája biztosította. A működéshez, (alapfeladatok ellátása) az állandó fejlesztéshez, innovációhoz szükséges pénzforrások egyrészről a központi költségvetés, más részről a szülői és egyéb támogatásokból volt biztosítva.

 

A Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznú tevékenységének főbb adatai és szolgáltatási igénybevételének módja:

2016. évi  MÁK. költségvetési támogatása

Óvoda :       32.069 ezer Ft

Bőlcsőde:     4.913 ezer Ft,
melyet a fenntartásában lévő Mackó-Kuckó Óvoda, Bölcsőde fenntartási költségeire fordította.

Önsegélyező Nonprof. Kft.          1.531 ezer Ft

Céges Támogatás                          3.155 ezer Ft

 

Magánszemélyek támogatásai:    23.899 ezer Ft

Egyéb bevételek:                                   11 ezer Ft


melyeket  az intézmény fenntartási költségeinek kiegészítésére, gyermekétkeztetésre, a gyermekek számára rendezett szakmai programok szervezésére, lebonyolítására, játékok, szakmai anyagok beszerzésére, eszközvásárlásra fordított.

A társaság tisztségviselői részére sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem nyújtott.

Az erőforrás ellátottsági mutató, és a társadalmi támogatottság mutató teljesítése mindkét esetben az előírtaknak megfelelően legalább egynek megfelelt.

A 2016. évről készült részletes közhasznúsági beszámoló a társaság székhelyén megtekinthető.

 

Pomáz, 2017. május 2.

 

 

Patócs Béláné
ügyvezető tag

Honlap készítés